Zurück / πίσω

Στη Γερμανική Σχολή Αθηνών σεβόμαστε την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τηρούμε την ισχύουσα νομοθεσία για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679) γνωστού και ως GDPR.

Με την εισαγωγή των στοιχείων που απαιτούνται στα πεδία της παρούσης σελίδας, δίνετε τη συγκατάθεσή σας στη Γερμανική Σχολή Αθηνών - Σύλλογος Γερμανικής Σχολής Αθηνών (οδός Δημοκρίτου 6 & Γερμανικής Σχολής Αθηνών, τ.κ. 15123, Μαρούσι, Αττικής, τηλ.: 211 7774500, φαξ: 210 6199267, e-mail: sekretariat@dsathen.gr), να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει τα σχετικά προσωπικά σας δεδομένα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε κι επεξεργαζόμαστε είναι:

α) Όνομα β) Επώνυμο γ) Διεύθυνση e-mail δ) Τηλέφωνο επικοινωνίας

Γιατί τα θέλουμε;

Χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά το σύνολο των εθελοντών που θα μας υποστηρίξουν στην οργάνωση και διεξαγωγή της εκδήλωσης, να καλύψουμε τις σχετικές οργανωτικές ανάγκες καθώς και για να επικοινωνούν η οργανωτική επιτροπή αλλά και οι υπεύθυνοι των περιπτέρων ή/και των τομέων μαζί σας, σχετικά.

Σε ποιους τα κοινοποιούμε;

Δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν τρίτο. Εάν αυτό καταστεί απαραίτητο στο μέλλον, προκειμένου να πετύχουμε τους παραπάνω σκοπούς μας, θα φροντίσουμε να σας ενημερώσουμε πριν αυτό συμβεί.

Για πόσο καιρό τα κρατάμε;

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) ετών ειδάλλως μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν το πράξετε αυτό, η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της δεν θίγεται.

Σε ποια νομική βάση στηριζόμαστε για την επεξεργασία τους;

Για τη συλλογή, αποθήκευση κι επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στηριζόμαστε στην συγκατάθεσή σας, την οποία μας χορηγείτε συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία και υποβάλλοντας τη σχετική φόρμα. Σημειώστε, ότι έχετε ανά πάσα στιγμή, το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ώστε να παύσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνώντας με τη Γερμανική Σχολή Αθηνών, στα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος κειμένου.

Μην ξεχνάτε ότι έχετε δικαιώματα

Εφόσον το επιθυμείτε, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητήσετε τη διόρθωση, συμπλήρωση, ή διαγραφή τους, το περιορισμό της επεξεργασίας τους και τη φορητότητα αυτών. Παράλληλα έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους καθώς και να υποβάλλετε καταγγελία για κάθε παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, στην αρμόδια εποπτική αρχή, που στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).


An der Deutschen Schule Athen respektieren wir den Schutz der Privatsphäre und befolgen die geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz der personenbezogenen Daten, inklusive der europäischen Datenschutzgrundverordnung (VO 2016/679), auch DSGVO genannt.

Mit der Eingabe der Daten, die in den entsprechenden Feldern auf dieser Seite erforderlich sind, geben Sie der Deutschen Schule Athen - Deutscher Schulverein Athen (Dimokritou 6 & Germanikis Scholis Athinon, PLZ 15123, Maroussi, Attiki, Tel.: 211 7774500, Fax: 210 6199267, E-Mail-Adresse: info@dsathen.gr) Ihre Einwilligung, diese personenbezogenen Daten zu nutzen und zu speichern.

Ihre personenbezogenen Daten, die wir nutzen

Die personenbezogenen Daten, die wir sammeln, speichern und nutzen, sind Folgende:

a) Name, b) Nachname, c) E-Mail-Adresse, d) Telefon

Warum benötigen wir diese?

Wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten, um die Gesamtheit der Helfer, die uns bei der Organisation und Durchführung der Veranstaltung unterstützen werden, effizient zu verwalten, um die Bedürfnisse der Organisation abzudecken und um dem Organisationskomitee und den Stand- und/oder Bereichsverantwortlichen die Möglichkeit zu geben, diesbezüglich mit Ihnen in Kontakt zu treten.

An wen werden diese mitgeteilt?

Diese werden an keinen Dritten weitergeleitet. Sollte sich das in Zukunft als notwendig erweisen, um unsere oben genannten Ziele zu erreichen, werden wir dafür Sorge tragen, dass Sie im Vorfeld darüber informiert werden.

Für welchen Zeitraum speichern wir diese?

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten für einen maximalen Zeitraum von drei (3) Jahren speichern oder bis Sie Ihre Einwilligung widerrufen. In diesem Fall wird die Gesetzmäßigkeit der Nutzung, die auf Ihre Einwilligung vor dem Widerruf beruht, nicht beeinflusst.

Welche ist die gesetzliche Basis, auf die wir uns für ihre Nutzung stützen?

Die Grundlage für die Sammlung, Speicherung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten ist Ihre Einwilligung, die Sie uns gewähren, indem Sie die entsprechenden Felder ausfüllen und das Formular absenden. Sie haben jederzeit das Recht, Ihre Einwilligung zu widerrufen, damit wir die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen. Dafür müssen Sie die Deutsche Schule Athen unter den oben genannten Kontaktdaten kontaktieren.

Vergessen Sie nicht, dass Sie Rechte haben

Wenn Sie es wünschen, haben Sie jederzeit das Recht, Zugang zu Ihren persönlichen Daten zu verlangen und die Berichtigung, die Vervollständigung oder die Löschung, die Einschränkung der Verarbeitung und die Übertragung der Daten zu fordern. Sie haben darüber hinaus das Recht, sich deren Verarbeitung zu widersetzen und jede Verletzung der einschlägigen Gesetzgebung bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, die in Griechenland die hiesige Datenschutzbehörde ist (www.dpa.gr), anzuzeigen.